KONKURS 70. URODZINY Biblioteki w Zalesiu Dolnym

1447

Regulamin Konkursu

„70.URODZINY”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie „70.URODZINY” organizowanym przez Organizatora.
 2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, filia w Zalesiu Dolnym, al. Kasztanów 12, 05-500 Piaseczno.

Cele Konkursu:

 1. Celebrowanie obchodów 70-lecia biblioteki w Zalesiu Dolnym.
 2. Rozwój umiejętności plastycznych, artystycznych i literackich.

Pobierz:

Karta zgłoszenia do Konkursu 70.URODZINY

Regulamin Konkursu 70.URODZINY

Zasady i przebieg Konkursu:

 1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
 • Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I – III szkół podstawowych
 • Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum
 • Młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe.
 1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy: literackiej (autorskie życzenia w wybranej formie literackiej), plastycznej (karta okolicznościowa wykonana wybraną techniką artystyczną) lub literacko-plastycznej (karta okolicznościowa z życzeniami) z okazji 70-lecia biblioteki publicznej w Zalesiu Dolnym.
 1. Konkurs odbędzie się w terminie od 10.09 do 12.10.2018 r. Po terminie zakończenia trwania Konkursu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 2. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2018 roku podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia filii biblioteki w Zalesiu Dolnym.
 3. Prace należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno filia w Zalesiu Dolnym, al. Kasztanów 12, 05-500 Piaseczno lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się data wpłynięcia pracy).
 1. Każda praca powinna posiadać wypełnioną kartę zgłoszeniową, której wzór dostępny jest na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl. Prace bez karty zgłoszeniowej zostaną odrzucone.
 2. Prace niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 3. Prace pod względem artystycznym i nowatorskim oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która wybierze trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I miejsca. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku niskiego poziomu nadesłanych prac.
 2. Zgłoszone prace mogą zostać wykorzystane podczas wystawy jubileuszowej z okazji 70-lecia filii biblioteki w Zalesiu Dolnym.
 3. Konkurs ma charakter lokalny.
 4. Udział w Konkursie może wziąć każda chętna osoba. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku, udział w Konkursie jest możliwy wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Każdy Uczestnik może wraz ze zgłoszeniem konkursowym złożyć jedną pracę konkursową. Organizator nie zwraca prac konkursowych Uczestnikom.
 6. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonym w Regulaminie.
 7. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, także przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka.

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 49.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności przez Organizatora, jakim jest: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 49.
 3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzców utrwalony podczas organizacji Konkursu oraz wręczania nagród mogą być udostępniane na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl i Facebooku https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno , na stronach internetowych i w mediach społecznościowych organizatorów, w prasie lokalnej, telewizji lokalnej.
 4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika lub rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług i w zakresie niezbędnym do tych czynności.
 6. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane będą przetwarzane do 2020 roku.
 8. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: informatyk@archiwum.biblioteka-piaseczno.pl

Prawa autorskie i licencja

 1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do Pracy Konkursowej (dalej też „utworu”) oraz że w wypadku prezentowania w Zadaniu Konkursowym wizerunków osób trzecich posiada ich zgodę na publikację zdjęcia w serwisie Facebook oraz na stronie Organizatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.
 2. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów (włączywszy w to utwory audiowizualne), oraz artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską,
 • wprowadzenie do obrotu,
 • wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • rozpowszechnianie i udostępnianie w Internecie poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
 • rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 2. Na mocy licencji określonej powyżej utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 3. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Zadaniu Konkursowym, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w ust. 2 powyżej.
 5. Zgłoszenie Konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

Reklamacje i odpowiedzialność:

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego Zgłoszenia Konkursowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora.
 4. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres zalesiedolne@archiwum.biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Konkursu do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
 4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Pobierz:

Karta zgłoszenia do Konkursu 70.URODZINY

Regulamin Konkursu 70.URODZINY

 

Aktualizacje wpisu: