Ogłoszenie o naborze – bibliotekarz 1/2 etatu

1347

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie,
ul. Kościuszki 49 , 05-500 Piaseczno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy : bibliotekarz -1/2 etatu

1)Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku :
a ) wykształcenie wyższe humanistyczne pedagogiczne,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe (dotyczy stanowisk urzędniczych ),
e)cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
– biega obsługa komputera
– znajomość programów bibliotecznych
– łatwość w nawiązywaniu kontaktów
– dyspozycyjność w godzinach po południowych, rzetelność
– mile widziana znajomość języków obcych

3 ) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór :
– obsługa czytelników
– opracowywanie, wypożyczanie księgozbioru i prowadzenie statystyki czytelnictwa
– czuwanie nad systematycznym zwracaniem książek
– prace przy tworzeniu komputerowej bazy danych o księgozbiorze filii
– organizacja działań związanych z prowadzeniem spotkań szkoleń lekcji bibliotecznych itp. czyli  działalnością  kulturalną  i społeczną.

4) Wymagane dokumenty :
a)życiorys (CV),
b)kwestionariusz osobowy
c)list motywacyjny,
d)kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e)kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
f)kopie świadectw pracy,
g)oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
h)oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy oraz inne wskazane przez dyrektora Biblioteki.

5) List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :   „ Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm. ).”
6) Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów :
a) wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 16 września 2016w siedzibie Biblioteki, lub przesłać pocztą ( liczy się dzień wpływu do Biblioteki ) na adres : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno z dopiskiem : „Nabór na stanowisko pracy bibliotekarz ½ etatu ”,
b) dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym w pkt 7 a nie będą  rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi,
c)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Biblioteki .
7)  Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.
8 ) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu, umowa na zastępstwo na 9 miesięcy.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

Aktualizacje wpisu: