Ogłoszenie o naborze – bibliotekarz

963

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko bibliotekarza

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Młodszy Bibliotekarz/ Bibliotekarz/ Starszy Bibliotekarz.

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno wraz z filiami

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Planowane zatrudnienie od 1 marca 2016 r.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe (preferowane bibliotekarskie)
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 6. dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 2. łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi
 3. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 4. kreatywność, silna motywacja do pracy
 5. wysoka kultura osobista, komunikatywność
 6. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 2. gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 3. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 4. opracowywanie zbiorów
 5. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 6. skontrum księgozbioru
 7. dbałość o stan powierzonego mienia
 8. sprawozdawczość

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 2. życiorys (CV)
 3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty)
 4. kopie świadectw pracy
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wyżej wskazany w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2015 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza” (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biblioteki.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Dyrektor BPMiG Piaseczno zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Aktualizacje wpisu: