Ogłoszenie o naborze – pracownik gospodarczy

1079

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie,

 1. Kościuszki 49 , 05-500 Piaseczno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy : pracownik gospodarczy -3/4 etatu

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku :

1) umiejętność pracy z ludźmi,

2) umiejętność organizacji czasu pracy,

3) wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego zawodowego,

4) dyspozycyjności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór :

-Utrzymanie w czystości pomieszczeń bibliotecznych, szatni, drzwi wejściowych holu i toalet Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

– Utrzymanie w czystości pomieszczeń magazynowych biblioteki

– Odkurzanie regałów i książek.

– Obsługa szatni w czasie imprez organizowanych przez Bibliotekę

– Przenoszenie lżejszych sprzętów i zakupów.

– Zakup art. gospodarczych, piśmiennych i innych dla Biblioteki i filii.

– Rozdzielanie zakupionych artykułów dla poszczególnych placówek bibliotecznych.

– Przygotowanie i obsługa w czasie spotkań bibliotekarskich i imprez organizowanych przez bibliotekę.

– Wykonywanie drobnych prac pomocniczych w Bibliotece i Filii w Józefosławiu.

– Okresowe mycie okien i drzwi w Bibliotece ul. Kościuszki 49.

– Wykonywanie innych poleceń przełożonego nieuwzględnionych w zakresie obowiązków służbowych.

Wymagane dokumenty :

 1. a) życiorys (CV),
 2. b) kwestionariusz osobowy
 3. c) list motywacyjny,
 4. d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. e) kopie świadectw pracy,
 6. f) oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. g) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. h) inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy oraz inne wskazane przez dyrektora Biblioteki.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm. ).”

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów :

 1. a) wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 03.2016r. w siedzibie Biblioteki, lub przesłać pocztą (liczy się dzień wpływu do Biblioteki ) na adres : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno z dopiskiem : „Nabór na stanowisko pracy –pracownik gospodarczy 3/4 etatu”,
 2. b) dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym w pkt a nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi,
 3. c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej .

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 3/4 etatu, przewidywany okres zatrudnienia 1,5 roku.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

Aktualizacje wpisu: