Ogłoszenie o naborze – specjalist ds. promocji 1 etat

907

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie,
ul. Kościuszki 49 , 05-500 Piaseczno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy : specjalista ds. promocji -1 etat

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku :
1)    umiejętność pracy z ludźmi,
2)    prawo jazdy kat B,
3)    umiejętność organizacji czasu pracy,
4)    wykształcenia wyższego, preferowane wyższe marketing/promocja lub pokrewne
5)     przygotowanie 1 roku pracy jako opcjonalne
6)     dyspozycyjności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór :
– prowadzenie polityki wizerunkowej biblioteki na forum publicznym poprzez m.in.:
– utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami mediów,
– organizowanie konferencji prasowych, spotkań merytorycznych oraz akcji promocyjnych,
– inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i reklamowych,
– przygotowywanie materiałów merytorycznych do broszur i innych materiałów promocyjnych,
– inicjowanie i prowadzenie projektów biblioteki z zakresu PR i promocji,
– nadzór nad prowadzeniem serwisów internetowych biblioteki oraz współdziałanie z odpowiednimi komórkami przy prowadzeniu innych witryn biblioteki,
– organizacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych biblioteki,
– działania na rzecz pozyskania finansowego wsparcia dla biblioteki,
– tworzenie projektów i pisanie wniosków o dotacje na realizację projektów

Wymagane dokumenty :
a)    życiorys (CV),
b)    kwestionariusz osobowy
c)    list motywacyjny,
d)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e)    kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
f)    kopie świadectw pracy,
g)    oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
h)    oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)    inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy oraz inne wskazane przez dyrektora Biblioteki.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :   „ Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm. ).”
Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów :
a)wymagane dokumenty należy złożyć do dn. 16.09.2016 r. w siedzibie   Biblioteki, lub przesłać pocztą
(liczy się dzień wpływu do Biblioteki ) na adres : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno z dopiskiem : „Nabór na stanowisko pracy –specjalista ds. promocji- 1 etat”,
b)dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym w pkt 7 a nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi,
c)informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki  www.biblioteka-piaseczno.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie   Biblioteki .
Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej .
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem .

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

Aktualizacje wpisu: