Ogłoszenie o naborze – specjalista rzemieślnik

950

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie,
ul. Kościuszki 49 , 05-500 Piaseczno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy : specjalista rzemieślnik -1/4 etatu

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku :

1) umiejętność pracy z ludźmi,
2) prawo jazdy kat B,
3) umiejętność organizacji czasu pracy,
4) wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego zawodowego,
5) 1 roku doświadczenia na podobnym stanowisku,
6) dyspozycyjności.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór :
1) Bieżąca konserwacja i naprawy przedmiotów stanowiących wyposażenie biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie oraz filiach bibliotecznych.
2) Zakup materiałów pod potrzeby konserwacji i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.
3) Konserwacja i naprawy urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i grzewczych w bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie oraz filiach bibliotecznych.
4) W razie potrzeby naprawa gniazd elektrycznych, wymiana przepalonych żarówek, świetlówek, starterów oraz osłon oświetleniowych.
5) Odwożenie do naprawy sprzętu biurowego i technicznego z poważniejszymi uszkodzeniami i odbiór po naprawie.
6) Transport zakupionych materiałów na potrzeby funkcjonowania biblioteki, w razie potrzeby montaż zakupionych mebli/ sprzętu.
7) Niezwłoczna wymiana w przypadkach uszkodzeń zamków w drzwiach, szafach gospodarczych i materiałowych oraz biurkach.
8) Uzupełnienie oznakowania sprzętu p. ppoż. i dróg ewakuacyjnych oraz pomoc w okresowych przeglądach gaśnic proszkowych.
9) Nadzór nad instalacją grzewczą w budynku, okresowe sprawdzanie w bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie oraz filiach bibliotecznych.
10) Okresowe utrzymanie porządku na terenie dookoła budynku biblioteki.
Wymagane dokumenty :
a) życiorys (CV),
b) kwestionariusz osobowy
c) list motywacyjny,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
f) kopie świadectw pracy,
g) oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy oraz inne wskazane przez dyrektora Biblioteki.
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm. ).”
Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
a) wymagane dokumenty należy złożyć do dn 20.06.2016 r. w siedzibie Biblioteki, lub przesłać pocztą (liczy się dzień wpływu do Biblioteki ) na adres : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno z dopiskiem : „Nabór na stanowisko pracy –specjalista rzemieślnik ¼ etatu”,
b) dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym w pkt 7a nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi,
c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biblioteki .
Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej .
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

Aktualizacje wpisu: