Ogłoszenie o naborze

1424

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie ul. Kościuszki 49 , 05-500 Piaseczno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy :
specjalista rzemieślnik  -1/2 etatu.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku :

 • umiejętność pracy z ludźmi,
 • prawo jazdy kat B,umiejętność organizacji czasu pracy,
 • wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego zawodowego,
 • 1 roku doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • dyspozycyjności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór :

 • Bieżąca konserwacja i naprawy przedmiotów stanowiących wyposażenie biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie oraz filiach bibliotecznych.
 • Zakup materiałów pod potrzeby konserwacji i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.
 • Konserwacja i naprawy urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i grzewczych w bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie oraz filiach bibliotecznych.
 • W razie potrzeby naprawa gniazd elektrycznych, wymiana przepalonych żarówek, świetlówek, starterów oraz osłon oświetleniowych – uprawnienia.
 • Odwożenie do naprawy sprzętu biurowego i technicznego z poważniejszymi uszkodzeniami i odbiór po naprawie.
 • Transport zakupionych materiałów na potrzeby funkcjonowania biblioteki, w razie potrzeby montaż zakupionych mebli/ sprzętu.
 • Niezwłoczna wymiana w przypadkach uszkodzeń zamków w drzwiach, szafach gospodarczych i materiałowych oraz biurkach.
 • Uzupełnienie oznakowania sprzętu p. ppoż. i dróg ewakuacyjnych oraz pomoc w okresowych przeglądach gaśnic proszkowych.
 • Nadzór nad instalacją grzewczą w budynku, okresowe sprawdzanie w  bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie oraz filiach bibliotecznych.
 • Okresowe utrzymanie porządku na terenie dookoła budynku biblioteki.

Wymagane dokumenty :

 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy oraz inne wskazane przez dyrektora Biblioteki.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :   „ Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm. ).”
Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów :

 • wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 30.03.2017 w siedzibie Biblioteki, lub przesłać pocztą ( liczy się dzień wpływu do Biblioteki ) na adres : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno z dopiskiem : „Nabór na stanowisko pracy – specjalista rzemieślnik ½ etatu ”,
 • dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym powyżej nie będą  rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi,

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem .

Dyrektor Biblioteki Publicznej  Miasta i Gminy Piaseczno

Aktualizacje wpisu: